- đãn

♦ Phiên âm: (dàn)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Liên) Nhưng mà, song, những. ◇Lí Thương Ẩn : Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải (Vô đề ) Sớm mai soi gương, những buồn cho tóc mây đã đổi.
♦(Liên) Hễ, phàm, nếu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Đãn hữu quá vãng khách thương, nhất nhất bàn vấn, tài phóng xuất quan , , (Đệ thập nhất hồi) Hễ có khách thương qua lại, đều phải xét hỏi, rồi mới cho ra cửa ải.
♦(Phó) Chỉ. ◎Như: bất đãn như thử chẳng những chỉ như thế. ◇Pháp Hoa Kinh : Đãn nhất tâm niệm Phật (An lạc hạnh phẩm đệ thập tứ ) Chỉ một lòng niệm Phật.

: dàn
1.
2.
3. :“?”
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: ���波谷因素波譜波譎云詭因由波蘭波蕩因為波色<