- tục

♦ Phiên âm: (sú)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Tập quán trong dân chúng. ◎Như: lậu tục tập quán xấu, thói xấu, nhập cảnh tùy tục nhập gia tùy tục, di phong dịch tục đổi thay phong tục.
♦(Danh) Người đời, người thường. ◇Tam quốc chí : Tính bất hiệp tục, đa kiến báng hủy , (Ngô thư , Ngu Phiên truyện ) Tính không hợp với người đời, thường bị chê bai mai mỉa.
♦(Danh) Đời thường, trần thế, thế gian. ◎Như: hoàn tục trở về đời thường (bỏ không tu nữa). ◇Quan Hán Khanh : Tự ấu xả tục xuất gia, tại Bạch Mã tự trung tu hành , (Bùi Độ hoàn đái ) Từ nhỏ bỏ đời thường, xuất gia, tu hành ở chùa Bạch Mã.
♦(Hình) Thô bỉ. ◎Như: thô tục thô bỉ, tồi tệ. ◇Tam Quốc : Quốc gia bất nhậm hiền nhi nhậm tục lại (Gia Cát Lượng , Biểu phế liêu lập ) Quốc gia không dùng người hiền tài mà dùng quan lại xấu xa.
♦(Hình) Bình thường, bình phàm. ◇Nguyễn Trãi : Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn, Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm , 退 (Tức hứng ) Sau mưa, sắc núi làm trong trẻo mắt nhà thơ, Nước lụt rút, ánh sáng nước sông sạch lòng trần tục.
♦(Hình) Đại chúng hóa, được phổ biến trong dân gian. ◎Như: tục ngữ , tục ngạn , tục văn học , thông tục tiểu thuyết .

: sú
1. , ,
2.
3.
4.