- cổn

♦ Phiên âm: (gǔn)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lễ phục của thiên tử mặc khi tế tự.
♦(Danh) Áo lễ của tam công (ba bậc quan cao nhất thời xưa).
♦(Danh) Mượn chỉ thiên tử.
♦(Danh) Mượn chỉ tam công .
♦§ Cũng viết là cổn .

: gǔn
”。