- từ

♦ Phiên âm: (cí)

♦ Bộ thủ: Tân ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Lời biện tụng. § Cũng như từ . ◇Chu Lễ : Thính kì ngục tụng, sát kì từ , (Thu quan , Hương sĩ ) Nghe án kiện, xét lời biện tụng.
♦(Danh) Lời nói, văn. ◎Như: ngôn từ lời nói, thố từ đặt câu, dùng chữ. ◇Dịch Kinh : Táo nhân chi từ đa (Hệ từ hạ ) Người giảo hoạt thì nhiều lời.
♦(Danh) Tên thể văn, có từ thời Chiến Quốc, ở nước Sở. Khuất Nguyên là một tác gia tiêu biểu. Về sau gọi là từ phú hay từ .
♦(Danh) Họ Từ.
♦(Động) Báo cho biết, cáo tri. ◇Chu Lễ : Vương bất thị triều, tắc từ ư tam công cập cô khanh , (Hạ quan , Thái bộc ) Vua không thị triều, thì báo cho quan tam công và quan cô.
♦(Động) Biện giải, giải thuyết.
♦(Động) Cáo biệt, từ giã, chia tay. ◎Như: từ hành từ giã ra đi, cáo từ từ biệt.
♦(Động) Sai khiến.
♦(Động) Không nhận, thoái thác. ◎Như: suy từ từ chối không nhận, từ nhượng nhường lại không nhận.
♦(Động) Trách móc, khiển trách, quở. ◇Tả truyện : Sử Chiêm Hoàn Bá từ ư Tấn 使 (Chiêu Công cửu niên ) Khiến cho Chiêm Hoàn Bá khiển trách nước Tấn.
♦(Động) Thỉnh, thỉnh cầu.
♦(Động) Cho thôi việc, bãi bỏ. ◎Như: từ thối 退 cho người thôi việc làm, trừ bỏ chức vụ.

: cí
xem “”。