- thật, thực

♦ Phiên âm: (shí)

♦ Bộ thủ: Miên ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shí
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: ���嘉义市嘆觀止矣單衣唯我獨尊哪些員外哀惜哀哭哀及<