- vấn

♦ Phiên âm: (wèn)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wèn
1.
2.
3.
4.
5. 西
6. (Danh từ) Họ。