Pineapple

- hoàng

♦ Phiên âm: (huáng)

♦ Bộ thủ: Hoàng ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Cũng viết là .

: huáng
1.
2.
3. ”:
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 武力怒潮