- diêu

♦ Phiên âm: (yáo)

♦ Bộ thủ: Ngư ()

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cá bo, thứ cá hay chúi ở dưới bùn. § Có thứ gọi là văn diêu ngư . Cá này bay được nên cũng gọi là phi ngư .

: yáo
xem “”。


    沒有相關
Vừa được xem: 沙丘沙丁魚沉痛汗牛充棟汗液求同存異求仙