Pineapple

- ngạ

♦ Phiên âm: (è)

♦ Bộ thủ: Thực ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đói. § Đối lại với bão . ◇Nguyễn Trãi : Thú Dương ngạ tử bất thực túc (Côn sơn ca ) (Bá Di và Thúc Tề ) ở núi Thú Dương chết đói, không chịu ăn thóc.
♦(Động) Để cho đói, bỏ đói. ◇Mạnh Tử 孟子: Thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu , , , (Cáo tử hạ ) Trời định giao phó trọng trách cho người đó, thì trước hết làm khổ tâm chí, khiến cho nhọc gân cốt, để cho đói thân xác.
♦(Hình) Bị đói. ◇Quản Tử : Đạo hữu ngạ dân (Quốc súc ) Trên đường có dân bị đói.

: è
1. 西
2. 使


Vừa được xem: 被干屬國帽子煤荒閑職