- đầu

♦ Phiên âm: (tóu, tou)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Đầu (bộ phận từ cổ trở lên). ◎Như: nhân đầu đầu người, ngưu đầu đầu bò.
♦(Danh) Tóc. ◎Như: tiễn đầu cắt tóc, thế đầu cạo đầu, bình đầu cắt tóc ngắn, phân đầu rẽ ngôi.
♦(Danh) Đầu sỏ, trùm, thủ lĩnh. ◎Như: đầu mục người làm trùm, quần đạo chi đầu đầu sỏ bọn cướp.
♦(Danh) Chóp, đỉnh, ngọn. ◎Như: san đầu đỉnh núi, trúc tử đầu ngọn tre.
♦(Danh) Lúc khởi thủy hoặc kết thúc. ◎Như: tòng đầu nhi thuyết khởi kể từ đầu, thiện ác đáo đầu chung hữu báo lành dữ rốt cuộc đều có trả báo.
♦(Danh) Mẩu, mảnh, vụn (phần thừa lại của vật thể). ◎Như: yên quyển đầu nhi mẩu thuốc lá, bố đầu miếng vải vụn.
♦(Danh) Tiền cờ bạc. ◎Như: đầu tiền tiền hồ (cờ bạc). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tiểu Trương Ất đạo: Thảo đầu đích, thập tiền đích, hòa na bả môn đích, đô bị tha đả đảo tại lí diện : , , , 。 (Đệ tam thập bát hồi) Tiểu Trương Ất nói: Tên chủ sòng bạc, tên hồ lì, cùng với tên canh cửa, đều bị đánh gục ở phía trong.
♦(Danh) Tiếng gọi thay cho người. ◎Như: thương đầu người đầy tớ, lão thật đầu lão già, cửu đầu kỉ sự tích chín anh em (họ Nhân Hoàng ).
♦(Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị chỉ số súc vật như bò, lừa, heo, cừu, v.v. hoặc vật gì như cái đầu. ◎Như: nhất đầu ngưu một con bò, tam đầu dương ba con cừu, lưỡng đầu toán hai củ tỏi. (2) Sự tình, sự việc. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Chỉ yêu chứng minh sám sớ, dã thị liễu đương nhất đầu sự , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Chỉ cần cho làm tờ sớ sám hối, có một việc thế thôi.
♦(Danh) Phương hướng, vị trí: (1) Phía trên, khoảng giữa. ◎Như: nhai đầu hành nhân đa trên đường nhiều người đi, dạ đầu phong khởi hồi đêm gió nổi. (2) Bên, phía trước. ◎Như: Tầm Dương giang đầu bên sông Tầm Dương. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Quân bất kiến Thanh Hải đầu, Cổ lai bạch cốt vô nhân thu (Binh xa hành ) Ông không thấy sao: Đầu tỉnh Thanh Hải, Từ xưa đến nay xương trắng không ai nhặt. ◇Âu Dương Tu : Ốc đầu sơ nhật hạnh hoa phồn (Điền gia ) Trước nhà buổi sớm hoa hạnh đầy.
♦(Danh) § Xem đầu đà .
♦(Hình) Trên hết, hạng nhất. ◎Như: đầu đẳng hạng nhất, ◎Như: đầu công công hàng đầu.
♦(Hình) Trước, trước đấy. ◎Như: đầu lưỡng thiên hai hôm trước, đầu kỉ niên mấy năm trước.
♦(Trợ) (1) Đặt sau danh từ để tạo thành danh từ kép. ◎Như: quyền đầu quả đấm, thiệt đầu lưỡi, mộc đầu gỗ, thạch đầu đá. (2) Đặt sau động từ để tạo thành danh từ. ◎Như: niệm đầu ý nghĩ, ý tưởng, thuyết đầu chỗ nói, lí do. (3) Đặt sau tính từ để tạo thành danh từ. ◎Như: điềm đầu vị ngọt, chuẩn đầu tiêu chuẩn. (4) Đặt sau từ chỉ phương hướng, vị trí. ◎Như: hậu đầu phía sau, thượng đầu phía trên, ngoại đầu bên ngoài.

: tóu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12. ,
13.
14.


Vừa được xem: 庭審