- phi

♦ Phiên âm: (fēi, fěi)

♦ Bộ thủ: Phi ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Hình) Sai, trái, không đúng.
♦(Hình) Không giống, bất đồng. ◇Tào Phi : Vật thị nhân phi (Dữ triêu ca ) Vật vẫn như cũ (mà) người không giống xưa.
♦(Động) Chê, trách. ◎Như: phi thánh vu pháp chê thánh, vu miệt chánh pháp. ◇Sử Kí 史記: Kim chư sanh bất sư kim nhi học cổ, dĩ phi đương thế, hoặc loạn kiềm thủ , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Nay các Nho sinh không theo thời nay mà học thời xưa, để chê bai thời nay, làm cho dân đen rối loạn.
♦(Động) Không, không có. § Cùng nghĩa với . ◇Liêu trai chí dị : Tử hữu tục cốt, chung phi tiên phẩm , (Phiên Phiên ) Chàng có cốt tục, chung quy không thành tiên được (không có phẩm chất của bậc tiên).
♦(Phó) Chẳng phải. ◎Như: thành phi bất cao dã thành chẳng phải là chẳng cao.
♦(Danh) Sự sai trái, sự xấu ác. ◎Như: vi phi tác đãi tác oai tác quái, làm xằng làm bậy, minh biện thị phi phân biệt phải trái.
♦(Danh) Lầm lỗi. ◎Như: văn quá sức phi bôi vẽ bề ngoài để che lấp lỗi lầm.
♦(Danh) Phi Châu nói tắt. Nói đủ là A-phi-lợi-gia châu .
♦Một âm là phỉ. (Động) Hủy báng, phỉ báng. § Thông phỉ .

: fēi
1.
2.
3.
4.
5. ”:西


Vừa được xem: 伊周企望企业管理人员仿照仿佛份額