Pineapple

- linh

♦ Phiên âm: (líng,  lìng)

♦ Bộ thủ: Vũ ()

♦ Số nét: 24

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cô đồng cốt (nữ vu ) thờ cúng thần. ◇Khuất Nguyên : Linh yển kiển hề giảo phục, Phương phỉ phỉ hề mãn đường , 滿 (Cửu ca , Đông hoàng thái nhất ) Bà đồng cốt cao kiêu hề mặc quần áo đẹp, Hương thơm phức hề khắp nhà.
♦(Danh) Quỷ thần. ◎Như: bách linh trăm thần, sơn linh thần núi.
♦(Danh) Hồn phách. ◎Như: linh hồn hồn phách.
♦(Danh) Tinh thần con người.
♦(Danh) Bậc tinh anh có khả năng cao cả nhất. ◇Thư Kinh : Duy nhân, vạn vật chi linh , (Thái thệ thượng ) Chỉ người là bậc tinh anh trên hết muôn loài.
♦(Danh) Người chết. ◎Như: thiết linh đặt bài vị thờ người chết.
♦(Danh) Tiếng gọi tắt của linh cữu quan tài. ◎Như: thủ linh túc trực bên quan tài. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Giả Trân, Vưu Thị tịnh Giả Dung nhưng tại tự trung thủ linh, đẳng quá bách nhật hậu, phương phù cữu hồi tịch , , (Đệ lục thập tứ hồi) Giả Trân, Vưu thị cùng Giả Dung ở lại chùa túc trực bên quan tài. Qua một trăm ngày mới rước linh cữu về nguyên quán.
♦(Danh) Họ Linh.
♦(Động) Hiểu rõ sự lí. ◇Trang Tử : Đại hoặc giả chung thân bất giải, đại ngu giả chung thân bất linh , (Thiên địa ) Kẻ mê lớn suốt đời không tỉnh ngộ, hạng đại ngu suốt đời không thông hiểu.
♦(Động) Che chở, giúp đỡ.
♦(Hình) Thần diệu, kì dị. ◎Như: linh vật vật thần kì, đồ vật kì diệu.
♦(Hình) Ứng nghiệm. ◎Như: linh dược thuốc hiệu nghiệm.
♦(Hình) Nhanh nhẹn, không ngu ngốc xuẩn trệ. ◎Như: tâm linh thủ xảo khéo tay nhanh trí.
♦(Hình) Tốt, lành. ◇Phan Nhạc : Trúc mộc ống ái, linh quả sâm si , (Nhàn cư phú ) Tre trúc cây cỏ um tùm, trái tốt lành tạp loạn.

: líng
1.
2.
3.
4.
5.
6. 便
7.


Vừa được xem: 左右趕不及左券左傾機會主義左嗓子左司馬