Pineapple

- điêu

♦ Phiên âm: (diāo)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Chim diều hâu. § Cũng viết là .
♦(Động) Chạm khắc ngọc, chạm trổ ◇Luận Ngữ : Hủ mộc bất khả điêu dã, phẩn thổ chi tường bất khả ô dã , (Công Dã Tràng ) Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được.

: diāo
1. ,
2. , , , ,
3.
4. ”。


Vừa được xem: 厭倦出仕設想優伶幽眇借貸借口