- ung, ủng, úng

♦ Phiên âm: (yōng).

♦ Bộ thủ: Chuy ().

♦ Ngũ hành: Thổ ().


♦(Hình) Hòa hợp, hòa mục. § Nguyên là chữ . ◎Như: ung hòa hòa thuận.
♦Một âm là ủng. (Động) Che, lấp. § Thông ủng . ◇Cốc Lương truyện : Vô ủng tuyền (Hi Công cửu niên ) Chớ lấp suối.
♦(Động) Ôm, giữ. § Thông ủng . ◇Chiến quốc sách : Ủng thiên hạ chi quốc, tỉ lưỡng Chu chi cương , (Tần sách ngũ ) Giữ nước của thiên hạ, dời cương vực của hai nhà Chu.
♦Một âm là úng. (Danh) Úng châu một châu trong chín châu nước Tàu ngày xưa, tức là vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải bây giờ.
♦§ Ta quen đọc là ung cả.
♦(Danh) Tên nước. Chư hầu nhà Chu thời xưa, nay thuộc huyện Thấm Dương, tỉnh Hà Nam.
♦(Danh) Họ Ung.


Vừa được xem: 礙難照辦紙錢我們封山育林