- tuyển, tuấn

♦ Phiên âm: (jùn, juàn)

♦ Bộ thủ: Chuy ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Ý vị, sâu sắc. ◎Như: tuyển vĩnh , tuyển cú , tuyển ngữ : đều có nghĩa là câu nói, lời bàn ý vị sâu xa.
♦(Danh) Thịt béo.
♦(Danh) Họ Tuyển.
♦Một âm là tuấn. (Danh) Người tài giỏi vượt trội. § Thông tuấn . ◇Hán Thư : Tiến dụng anh tuấn (Lễ nhạc chí ) Đề cử thu dùng những người tài giỏi.
♦(Hình) Kiệt xuất, xuất chúng. ◎Như: tuấn tài tài năng xuất chúng.

chữ có nhiều âm đọc:
, : jùn
”。
, : juàn
”。


Vừa được xem: