-

♦ Phiên âm: (zhuī)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


chữ có nhiều âm đọc:
, : zhuī
1.
2.
, : cuī
畏隹”,
, : wéi
”,

chữ có nhiều âm đọc:
, : zhuī
1.
2.
, : cuī
畏隹”,
, : wéi
”,


Vừa được xem: 完全小學裝幌子鄙夫溫室