- đãi, lệ

♦ Phiên âm: (lì, dài, nbs)

♦ Bộ thủ: Lệ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Kịp đến, đuổi theo sau. § Cũng như đãi .
♦Giản thể của chữ .

: ()lì
1.
2.
3.
4.


    沒有相關
Vừa được xem: 葬礼曲