Pineapple

- tùy

♦ Phiên âm: (suí)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Theo sau. ◎Như: cân tùy đi theo. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tùy ngã đáo họa các trung lai (Đệ bát hồi) Hãy theo ta đến họa các (lầu gác trang trí hoa lệ).
♦(Động) Thuận theo. ◎Như: phu xướng phụ tùy chồng đốc suất, vợ thuận theo (lời Quan Duẫn Tử ). § Ghi chú: Cho nên đạo vợ chồng gọi là xướng tùy .
♦(Động) Tiện, thuận. ◎Như: tùy khẩu thuận miệng, tùy thủ quan môn tiện tay đóng cửa lại.
♦(Động) Giống (tiếng địa phương, bắc Trung Quốc). ◎Như: tha trưởng đắc tùy tha phụ thân anh ấy giống cha.
♦(Động) Xem tùy hỉ .
♦(Phó) Lập tức, tức khắc, ngay, bèn. ◎Như: tùy thì tùy thời mà xử, tùy xứ tùy nơi mà định, tùy tức lập tức, tức khắc.
♦(Danh) Ngón chân.

: suí
xem “”。


Vừa được xem: 家資