Pineapple

- tùy

♦ Phiên âm: (suí)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Tục dùng như chữ tùy .
♦Giản thể của chữ .

: ()suí
1.
2.
3. 便
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 奏本組成司垒裁判