Pineapple

- lăng

♦ Phiên âm: (líng)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Đống đất to, gò.
♦(Danh) Mả vua. § Nhà Tần gọi mả vua là sơn , nhà Hán gọi là lăng . ◎Như: lăng tẩm . ◇Nguyễn Du : Ngụy nhân viên lăng diệc đồi bại (Cựu Hứa đô ) Vườn mả nhà Ngụy cũng đều đổ nát.
♦(Danh) Họ Lăng.
♦(Động) Lấn hiếp. ◇Trung Dung : Tại thượng vị bất lăng hạ Ở ngôi trên chẳng lấn hiếp kẻ dưới.
♦(Động) Vượt qua. ◎Như: lăng tiết vượt bực.
♦(Động) Bỏ nát. ◎Như: lăng di tàn nát, lăng trì tội xẻo thịt ra từng mảnh.
♦(Động) Lên. ◇Bắc Ngụy : Tương đoản cách nan dĩ lăng cao, nô thặng vô do trí viễn , Dùng cánh ngắn khó bay lên cao, cỗ xe yếu kém không trải qua đường xa được.
♦(Động) Tôi đồ sắt.

: líng
1.
2.
3. ”,


Vừa được xem: 422