- trần, trận

♦ Phiên âm: (chén, zhèn)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Bày, trưng bày. ◎Như: trần thiết trưng bày.
♦(Động) Thuật, kể, bày tỏ, trình bày. ◇Tây du kí 西遊記: Vương Mẫu văn ngôn, tức khứ kiến Ngọc Đế, bị trần tiền sự , , (Đệ ngũ hồi) (Tây) Vương Mẫu nghe chuyện, liền đi tìm Ngọc Hoàng, kể hết sự việc.
♦(Động) Nêu lên, tuyên dương. ◇Lễ Kí : Dục gián bất dục trần (Biểu kí ) Muốn can gián, không muốn nêu ra.
♦(Hình) Cũ, đẵ lâu. § Trái lại với chữ tân mới. ◎Như: trần bì thứ vỏ quýt đã cũ, việt trần việt hương càng để lâu càng thơm. ◇Nguyễn Du : Du du trần tích thiên niên thượng (Thương Ngô tức sự ) Xa xôi dấu cũ nghìn năm nước.
♦(Danh) Nước Trần.
♦(Danh) Nhà Trần (557-589).
♦(Danh) Họ Trần. ◎Như: Trần Nhân Tông (1258-1308) vua nhà Trần, Việt Nam.
♦(Danh) Chu Trần hai họ nối đời kết dâu gia với nhau.
♦Một âm là trận. (Danh) Cùng nghĩa với chữ trận . ◇Luận Ngữ : Vệ Linh Công vấn trận ư Khổng Tử (Vệ Linh Công ) Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về chiến trận.


Vừa được xem: 策反