Pineapple

- lục

♦ Phiên âm: (lù, liù)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lù
1.
2.
3. :“……”。
4. 〔陆离〕①”;②”。
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 巴爾的摩巴斯特爾巴利維亞巴不得已經屬地屬國