Pineapple

- a, á

♦ Phiên âm: (ā, à, a)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Động) Nương tựa. § Ghi chú: Ngày xưa dùng đặt tên quan lấy ý rằng cái người ấy có thể nương tựa được. ◎Như: a hành chức đại quan chấp chánh thời xưa, a bảo cận thần.
♦(Động) Hùa theo. ◎Như: a du du nịnh, a tư sở hiếu dua theo cái mình thích riêng.
♦(Động) Bênh vực, thiên tư.
♦(Hình) (1) Tiếng đặt trước tên gọi hoặc từ quan hệ thân thuộc (cha, mẹ, anh...) để diễn tả ý thân mật. ◎Như: a bà bà ơi, a Vương em Vương ơi. ◇Liêu trai chí dị : Sanh phụ a thùy? (Anh Ninh ) Vợ cháu tên gì? (2) Đặt trước tên tự. ◎Như: Đời Hán, tiểu tự của Tào Tháo A Man .
♦(Danh) Cái đống lớn, cái gò to. ◇Tư Mã Tương Như : Cốt hồ hỗn lưu, thuận a nhi hạ , (Thượng lâm phú ).
♦(Danh) Phiếm chỉ núi. ◇Vương Bột : Phỏng phong cảnh ư sùng a (Thu nhật đăng Hồng Phủ Đằng Vương Các tiễn biệt tự ) Ngắm phong cảnh ở núi cao.
♦(Danh) Dốc núi, sơn pha. ◇Vương An Thạch : Trắc tắc tại nghiễn, Hoặc giáng ư a , (Kì đạo quang cập an đại sư ).
♦(Danh) Chân núi.
♦(Danh) Bờ nước. ◇Mục Thiên Tử truyện : Bính Ngọ, thiên tử ẩm ư Hà thủy chi a , (Quyển nhất ).
♦(Danh) Bên cạnh. ◇Vương An Thạch : Phác phác yên lam nhiễu tứ a, Vật hoa chung hận vị năng đa , (Nam giản lâu ).
♦(Danh) Chỗ quanh co, uốn khúc, góc hõm (núi, sông, v.v.). ◇Cổ thi : Nhiễm nhiễm cô sanh trúc, Kết căn Thái San a , (Nhiễm nhiễm cô sanh trúc ) Phất phơ trúc non lẻ loi, Mọc rễ chỗ quanh co trên núi Thái Sơn.
♦(Danh) Cột nhà, cột trụ. ◇Nghi lễ : Tân thăng tây giai, đương a, đông diện trí mệnh 西, , (Sĩ hôn lễ ).
♦(Danh) Hiên nhà, mái nhà. ◇Chu Lễ : Đường sùng tam xích, tứ a trùng ốc , (Đông quan khảo công kí , Tượng nhân ) Nhà cao ba thước, bốn tầng mái hiên.
♦(Danh) Một thư lụa mịn nhẹ thời xưa. ◇Sở từ : Nhược a phất bích, la trù trướng ta , (Chiêu hồn ).
♦(Danh) Tên đất. Tức là huyện Đông A , tỉnh Sơn Đông ngày nay.
♦(Danh) Họ A.
♦Một âm là á. (Trợ) Dùng làm lời giáo đầu. ◎Như: ta nói a, à.
♦(Thán) Biểu thị phản vấn, kinh ngạc.

chữ có nhiều âm đọc:
, : ā

, : ē
1.
2.


Vừa được xem: 測控大秋