Pineapple

- nguyễn

♦ Phiên âm: (ruǎn, juàn)

♦ Bộ thủ: Phụ ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
♦(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng ở đời Tấn (cùng có tên trong nhóm Trúc lâm thất hiền ), cho nên mượn dùng như chữ điệt .
♦(Danh) Đàn Nguyễn. § Nguyễn Hàm giỏi gảy đàn này, nên gọi tên như thế.
♦(Danh) Họ Nguyễn.

: ruǎn
1. 〔阮咸”。
2. 〔大小阮”,”。”。
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 蠢事蠟白蠟版蠟燭蠟淚蠟染蠟果蠟板蠟扦