Pineapple

- văn, vấn, vặn

♦ Phiên âm: (wén, wèn)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wén
1.
2.
3.
4.
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 夜總會總理攬總構成眉壽喜上眉梢