Pineapple

- môn

♦ Phiên âm: (mén)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()mén
1.
2. 西
3.
4. 婿
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 秋風掃落葉鄙陋晶體管遺志耐火粘土粗枝大葉異體獅頭鵝牙醫