Pineapple

- nhàn

♦ Phiên âm: (xián)

♦ Bộ thủ: Môn ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Bao lơn, lan can.
♦(Danh) Chuồng nuôi ngựa. ◎Như: mã nhàn chuồng ngựa. ◇Chu Lễ : Thiên tử thập hữu nhị nhàn, mã lục chủng , (Hạ quan , Giáo nhân ) Thiên tử có mười hai chuồng ngựa, sáu giống ngựa.
♦(Danh) Chỉ phép tắc, quy phạm. ◇Luận Ngữ : Đại đức bất du nhàn, tiểu đức xuất nhập khả dã , (Tử Trương ) Đức lớn không thể vượt quá phép tắc, (còn) tiểu tiết (tùy trường hợp) ra khỏi quy phạm cũng được.
♦(Động) Hạn chế, ngăn chận, chế ngự.
♦(Động) Quen thuộc, thông thạo. § Thông nhàn . ◇Mạnh Tử 孟子: Nhàn tiên thánh chi đạo (Đằng Văn Công hạ ) Thông hiểu đạo của tiên thánh.
♦§ Thông nhàn .

: xián
1. 。《》:“。”
2. 。《》:“。”
3. 。《》:“。”
4. :《》:“。”
5. ”。


Vừa được xem: 藏身渺茫