Pineapple

- chung

♦ Phiên âm: (zhōng)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: (, )zhōng
1.
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 乳頭