-

♦ Phiên âm: (léi)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 21

♦ Ngũ hành: cập nhật


: léi
xem “”。

: léi
xem “”。


Vừa được xem: 鸡胗,鸡肫闖南走北不具瘋瘋癲癲煕煕攘攘煕來攘往毛鼻水獭