-

♦ Phiên âm: (měi)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


: měi
xem “”。

: měi
xem “”。


Vừa được xem: 煩冗煤藏煤荒煤花煤船煤耗煤系煤精煤磚