- đoán

♦ Phiên âm: (duàn)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 17

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Rèn, luyện. ◎Như: đoán luyện rèn đúc, rèn luyện.
♦(Danh) Đá mài dao.

: duàn
xem “”。


Vừa được xem: 儒將儒家儒學儒墨儒关县在官儉約儉樸儉月