-

♦ Phiên âm: (pí)

♦ Bộ thủ:

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật    沒有相關
Vừa được xem: 鸡胗,鸡肫闖南走北不具瘋瘋癲癲煕煕攘攘