- đặng

Phiên âm: (dèng)
Bộ 163 ấp [12, 15] U+9127
Ngũ hành: cập nhật
♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦(Danh) Tên huyện.
♦(Danh) Họ Đặng .
Home | Lastviews: , , , , 沱茶 , 河圖洛書 , 河防 , 油茶 , 使 .