- đô

♦ Phiên âm: (dū,  dōu)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Thành phố lớn. ◎Như: hoa đô một tên gọi thành phố Paris, cảng đô chỉ một thành phố lớn ở cửa biển, cửa sông.
♦(Danh) Đất trung ương, nơi thiết lập cơ sở của chính phủ. ◎Như: thủ đô , quốc đô , kinh đô , kiến đô xây dựng kinh đô, thiên đô dời kinh đô ra đóng chỗ khác.
♦(Danh) Họ Đô.
♦(Động) Đóng đô. ◇Sử Kí 史記: Hạng Vương tự lập vi Tây Sở Bá Vương, vương cửu quận, đô Bành Thành 西, , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hạng Vương tự lập làm Tây Sở Bá Vương, cai trị chín quận, đóng đô ở Bành Thành.
♦(Động) Ở. ◇Hán Thư : Tô Tần, Trương Nghi nhất đương vạn thặng chi chủ, nhi đô khanh tướng chi vị , , (Đông Phương Sóc truyện ) Tô Tần, Trương Nghi cai quản muôn cỗ xe, ở vào ngôi khanh tướng.
♦(Động) Bao gồm, tổng cộng. ◇Tào Phi : Khoảnh soạn kì di văn, đô vi nhất tập , (Dữ Ngô Chất thư ) Vội biên soạn những bài văn ông còn để lại, cộng chung thành một tập.
♦(Hình) Choáng, đẹp, ưu nhã. ◎Như: y phục lệ đô quần áo choáng đẹp.
♦(Hình) To, lớn, cao. ◇Hậu Hán Thư : Trung hữu đô trụ (Trương Hành truyện ) Giữa có cột đồng cao to.
♦(Thán) Ô, ôi. ◇Thượng Thư : Đô! Tại tri nhân, tại an dân ! , (Cao Dao mô ) Ôi! (Chính là) ở chỗ biết dùng người, ở chỗ biết an dân.
♦(Phó) Đều, cả. ◎Như: đô hảo đều tốt. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Nội hữu tứ cá kim tự, đô hôn liễu , (Đệ tứ hồi) Trong có bốn chữ vàng, đều đã mờ cả.
♦(Phó) Cũng, thậm chí. ◎Như: tha nhất động đô bất động nó không động đậy một tí gì cả (động đậy một chút cũng không).
♦(Phó) Còn, còn hơn. ◎Như: nhĩ đối ngã bỉ thân thư thư đô hảo chị đối với tôi còn tốt hơn cả chị ruột tôi nữa đấy.
♦(Phó) Đã, rồi. ◎Như: phạn đô lương liễu cơm đã nguội rồi, ngộ hội đô tạo thành liễu, nhĩ áo hối dã một dụng , lầm lỡ đã rồi, anh hối hận cũng chẳng ích gì.

chữ có nhiều âm đọc:
, : dū
1.
2.
3. :“”。
4.
5. :“”。
6. ,
7. (Danh từ) Họ。
, : dōu
1.
2.


Vừa được xem: 三魁三頭六臂三阳县三關三達德三通三農三軍