Pineapple

- lân

♦ Phiên âm: (lín)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()lín
1.
2.
3. :“”。
4.


    沒有相關
Vừa được xem: 陰重