Pineapple

- bưu

♦ Phiên âm: (yóu)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yóu
1. , ,
2.
3. ”:
4. 驿


Vừa được xem: 使君褕衣甘食依然人一己百黏涎子簡裝筒褲鞋子过冷冻箱