Pineapple

- tiến

♦ Phiên âm: (jìn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Di động hướng về phía trước hoặc phía trên. § Đối lại với thoái 退. ◎Như: tiền tiến đi tới phía trước, tiến công đánh tới, tấn công.
♦(Động) Vào. ◎Như: tiến môn vào cửa, nhàn nhân miễn tiến người vô sự xin đừng vào. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Kim đại khai thành môn, tất hữu mai phục. Ngã binh nhược tiến, trúng kì kế dã , . , (Đệ cửu thập ngũ hồi) Nay cửa thành mở toang, tất có mai phục. Quân ta mà vào là trúng kế của họ.
♦(Động) Dâng, cống. ◎Như: tiến cống dâng cống, tiến biểu dâng biểu (lên vua).
♦(Động) Đề cử. ◎Như: tiến hiền tiến cử người có tài năng, đạo đức.
♦(Động) Cố gắng, nỗ lực. ◎Như: tiến thủ nỗ lực đạt được mục đích.
♦(Động) Thu, mua. ◎Như: tiến hóa mua hàng vào, tiến khoản thu tiền.
♦(Danh) Bọn, lũ, lớp người. ◎Như: tiên tiến bậc đi trước. § Cũng như tiền bối .
♦(Danh) Phần, dãy (trong nhà cửa cất theo lối xưa ở Trung Quốc). ◎Như: lưỡng tiến viện tử hai dãy nhà.
♦(Danh) Họ Tiến.

: jìn
xem “”。


Vừa được xem: