Pineapple

- thuật

♦ Phiên âm: (shù)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Noi theo, tuân theo. ◇Hán Thư : Tổ thuật Nghiêu Thuấn (Nghệ văn chí ) Noi theo Nghiêu Thuấn.
♦(Động) Kế tục sự nghiệp hoặc làm sáng tỏ học thuyết của người khác. ◇Luận Ngữ : Thuật nhi bất tác (Thuật nhi ) Ta kế tục (đạo cổ nhân) mà không sáng tác.
♦(Động) Bày tỏ, trình bày, thuyết minh, kể. ◎Như: miêu thuật miêu tả, khẩu thuật kể miệng.

: shù
1.
2.
3. :“”。


Vừa được xem: 明目張膽苟活