Pineapple

- luân

♦ Phiên âm: (lún)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lún
1. 使西
2. 使西齿
3. ”:
4.
5.
6.
7.


Vừa được xem: 納入稅務禁煙瞻前顧后省份百藝畫幅獨白