- xuyết, chuyết

♦ Phiên âm: (chuò)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thôi, nghỉ, dừng. ◎Như: trung xuyết bỏ dở nửa chừng. ◇Sử Kí 史記: Hán vương xuyết thực thổ bộ, mạ viết: Thụ nho, ki bại nhi công sự , : , (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia ) Hán vương đang ăn ngừng lại, nhả cơm, mắng: Thằng nho sinh nhãi nhép, tí nữa làm hỏng việc của bố nó!
♦§ Ghi chú: Chính âm là chuyết.

: chuò
xem “”。


Vừa được xem: 黄鱼鲞耕讀殿試