- quyết, quệ

♦ Phiên âm: (jué, juě, n)

♦ Bộ thủ: Túc ()

♦ Số nét: 19

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Ngã, vấp, té nhào. ◇Sử Kí 史記: Binh pháp, bách lí nhi thú lợi giả quyết thượng tướng , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Binh pháp (dạy), đi tìm thắng lợi ở ngoài trăm dặm (thì) tướng giỏi (cũng) vấp ngã.
♦(Động) Thất bại, thua. ◎Như: nhất quyết bất chấn thất bại không phấn chấn khôi phục được nữa. ◇Tuân Tử : Chủ chi nghiệt, sàm nhân đạt, hiền năng độn đào, quốc nãi quyết , , , (Thành tướng ) Chúa thì xấu ác, kẻ gièm pha thành đạt, người hiền tài trốn tránh, nước rồi sẽ thất bại.
♦(Động) Đạp, giẫm. ◇Dương Hùng : Quyết tùng bách, chưởng tật lê , (Vũ liệp phú ) Đạp lên cây tùng cây bách, nắm bứt cỏ tật cỏ lê.
♦(Động) Đi nhanh, chạy nhanh. ◇Quốc ngữ : Quyết nhi xu chi, duy khủng phất cập , (Việt ngữ ) Chạy nhanh rảo bước, chỉ sợ không kịp.
♦(Động) Đá, lấy chân đá. ◇Vương Sung : Cử túc nhi quyết (Luận hành , Luận tử ) Giơ chân mà đá.
♦(Phó) Sững dậy, choàng dậy. ◇Nam sử : Thường hoài ưu cụ, mỗi ư miên trung quyết khởi tọa , (Văn đế chư tử truyện ) Thường mang lo sợ, thường khi trong giấc ngủ bỗng ngồi choàng dậy.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là quệ cả.

chữ có nhiều âm đọc:
, : jué
1.
2.
3.
4.
, : juě
[尥蹶子](liào juě zi),


Vừa được xem: 私淑神巫祕籍瞎鬧盲鼠百官甲子熱淚游絲