- quỵ

♦ Phiên âm: (guì)

♦ Bộ thủ: Túc ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Quỳ, quỳ gối. ◎Như: song tất quỵ địa hai gối quỳ xuống đất.
♦(Danh) Chân. ◇Tuân Tử : Giải lục quỵ nhi nhị ngao (Khuyến học ) Cua có sáu chân và hai càng.

: guì
1.
2. :“”。


Vừa được xem: 亢直亡魂偢問亡魂喪膽亡靈亡羊補牢亡故亡失停水