Pineapple

- siêu

♦ Phiên âm: (chāo, chǎo)

♦ Bộ thủ: Tẩu ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Động) Nhảy. ◇Tả truyện : Tử Nam nhung phục nhập, tả hữu xạ, siêu thặng nhi xuất , , (Chiêu Công nguyên niên ) Tử Nam mặc binh phục vào, bên phải bên trái bắn, nhảy lên xe mà đi.
♦(Động) Vượt qua. ◎Như: siêu việt điên phong vượt qua đỉnh núi. ◇Mạnh Tử 孟子: Hiệp Thái San, dĩ siêu Bắc Hải , (Lương Huệ Vương thượng ) Kẹp Thái Sơn, để vượt qua Bắc Hải.
♦(Động) Vượt trội. ◎Như: siêu quần vượt hơn cả đàn, siêu đẳng vượt trội hơn cả các bực.
♦(Động) Vượt thoát, thoát. ◎Như: siêu thoát thoát khỏi trần tục, siêu dật vượt ra ngoài dung tục, siêu độ vong hồn độ thoát vong hồn.
♦(Hình) Xa. ◇Khuất Nguyên : Xuất bất nhập hề vãng bất phản, Bình nguyên hốt hề lộ siêu viễn , (Cửu ca , Quốc thương ) Ra không vào hề đi không trở lại, Bình nguyên dằng dặc hề đường xa xăm.

: chāo
1.
2. :“”。
3.
4.
5. :“”。


Vừa được xem: æ— 澄空遲緩