- khởi

♦ Phiên âm: (qǐ)

♦ Bộ thủ: Tẩu ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Động) Dậy, cất mình lên, trổi dậy. ◎Như: khởi lập đứng dậy.
♦(Động) Thức dậy, ra khỏi giường. ◎Như: tảo thụy tảo khởi đi ngủ sớm thức dậy sớm. ◇Mạnh Tử 孟子: Kê minh nhi khởi (Tận tâm thượng ) Gà gáy thì dậy.
♦(Động) Bắt đầu. ◎Như: khởi sự bắt đầu làm việc, vạn sự khởi đầu nan mọi việc bắt đầu đều khó khăn.
♦(Động) Phát sinh, nổi dậy. ◎Như: khởi nghi sinh nghi, khởi phong nổi gió, túc nhiên khởi kính dấy lên lòng tôn kính.
♦(Động) Khỏi bệnh, thuyên dũ. ◎Như: khởi tử hồi sanh cải tử hoàn sinh.
♦(Động) Tiến cử. ◇Chiến quốc sách : Triệu Công Tôn hiển ư Hàn, khởi Xư Lí Tử ư quốc , (Tần sách nhị ) Triệu Công Tôn hiển đạt ở nước Hàn, tiến cử Xư Lí Tử lên cho nước.
♦(Động) Xuất thân. ◇Hán Thư : Tiêu Hà, Tào Tham giai khởi Tần đao bút lại, đương thì lục lục vị hữu kì tiết , , (Tiêu Hà Tào Tham truyện ) Tiêu Hà và Tào Tham đều xuất thân là thư lại viết lách của nhà Tần, lúc đó tầm thường chưa có khí tiết lạ.
♦(Động) Đưa ra. ◎Như: khởi hóa đưa hàng ra (bán), khởi tang đưa ra tang vật.
♦(Động) Xây dựng, kiến trúc. ◎Như: bạch thủ khởi gia tay trắng làm nên cơ nghiệp, bình địa khởi cao lâu từ đất bằng dựng lên lầu cao.
♦(Danh) Đoạn, câu mở đầu, dẫn nhập trong thơ văn. ◎Như: khởi, thừa, chuyển, hợp , , , .
♦(Danh) Từ đơn vị: vụ, lần, đoàn, nhóm. ◎Như: điếm lí lai liễu lưỡng khởi khách nhân trong tiệm đã đến hai tốp khách hàng.
♦(Trợ) Đặt sau động từ, nghĩa như cập tới, đáo đến. ◎Như: tưởng khởi vãng sự, chân thị bất thăng cảm khái , nghĩ đến chuyện ngày xưa, thật là biết bao cảm khái.
♦(Trợ) Đặt sau động từ, biểu thị ý thôi thúc: lên, dậy, nào. ◎Như: trạm khởi lai đứng dậy, quải khởi lai treo lên, tưởng bất khởi nghĩ không ra.

: qǐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Vừa được xem: 他方髖骨他年他山功錯他們他人仕進仔鴨