Pineapple

- hóa

♦ Phiên âm: (huò)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()huò
1.
2.
3.
4. 贿
5.


Vừa được xem: 茶蓬县怎么樣哀及軟著陸銀洋