Pineapple

- tài

♦ Phiên âm: (cái)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()cái


Vừa được xem: 暴骨捉迷藏幕友同病相憐卑小