- nhạn

♦ Phiên âm: (yàn)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 22

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Giả, ngụy tạo. ◎Như: nhạn phẩm hàng giả, nhạn bổn bản mô phỏng thư họa cổ.

: yàn
”。


Vừa được xem: 搬石頭砸自己的腳硃砂手眼觀眾性急公河市