Pineapple

- thưởng

♦ Phiên âm: (shǎng)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thưởng, thưởng cho kẻ có công. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Cầm hiến giả, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu , , (Đệ tứ hồi) Người nào bắt được (Tào Tháo), sẽ thưởng nghìn vàng và phong chức vạn hộ hầu.
♦(Động) Khen, thưởng thức. ◇Giả Đảo : Nhị cú tam niên đắc, Nhất ngâm song lệ lưu. Tri âm như bất thưởng, Quy ngọa cố sơn thu , , , (Tuyệt cú ). § Trần Trọng San dịch thơ: Hai câu làm mất ba năm, Một ngâm lã chã hai hàng lệ rơi. Tri âm nếu chẳng đoái hoài, Trở về núi cũ nằm dài với thu.

: shǎng
xem “”。


Vừa được xem: 大不列顛與北愛爾蘭聯壞東西不對仓管青眼故國幹才處女作