Pineapple

- dự, tạ

♦ Phiên âm: (yù, xù)

♦ Bộ thủ: Thỉ ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Con voi lớn. ◇Thuyết văn giải tự : Tượng chi đại giả (Dự ). § Thuyết văn giải tự cũng ghi thêm: chữ thuộc bộ tượng (cổ văn).
♦(Danh) Yên vui, an lạc. ◇Tân ngũ đại sử : Ưu lao khả dĩ hưng quốc, dật dự khả dĩ vong thân, tự nhiên chi lí dã , , (Linh Quan truyện , Tự ) Lo nhọc có thể làm hưng thịnh nước, nhàn dật có thể vong thân, (đó là) lẽ tự nhiên vậy.
♦(Danh) Châu Dự, nay thuộc đất phía tây Hà Nam, Sơn Đông và phía bắc Hồ Bắc (Trung Quốc).
♦(Danh) Tên riêng của tỉnh Hà Nam.
♦(Danh) Họ Dự.
♦(Động) Lừa dối. ◎Như: dự giá ra giá không thật (bán giá lừa gạt).
♦(Động) Tham dự. § Thông dự .
♦(Hình) Vui vẻ. ◇Thư Kinh : Vương hữu tật, phất dự , (Kim đằng ) Vua có bệnh, không vui.
♦(Hình) Không quả quyết. ◎Như: do dự không quả quyết. § Do dự là tên hai con thú, tính đa nghi.
♦(Phó) Trước, sẵn. § Thông dự . ◎Như: dự bị phòng bị sẵn.
♦Một âm là tạ. Cũng như tạ .

: yù
1.
2. ”。
3.
4. ”,
5.


Vừa được xem: 循環論敘說箱籠海上保险业扁柏所為