Pineapple

- nhận

♦ Phiên âm: (rèn)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()rèn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 洪水猛獸百聞不如一見龜鑒